Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

Rekrutacja do Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023 10.08.2023 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu prowadzi rekrutację do Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023.

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). - wymagającymi wsparcia w postaci opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad ww. osobami, w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawujących całodobową opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami.

Pogram finansowany jest w całości z Funduszu Solidarnościowego.

Za realizację usługi opieki wytchnieniowej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Błoniu pod numerem telefonu: 22 770 70 44.

Dokumenty rekrutacyjne podpisane przez osobę zainteresowaną lub opiekuna prawnego należy złożyć w formie papierowej w Biurze Programu (OPS w Błoniu, ul. Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie, pok. nr 8) lub wysłać pocztą.

Załączniki:

 1. Zgłoszenie do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023.
 2. Oświadczenie dotyczące wskazania opiekuna
 3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej (Skali FIM).
 4. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Klauzula informacyjna RODO.


OGŁOSZENIE O NABORZE 11.08.2023 r.
KANDYDATÓW DO ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ W RAMACH REALIZOWANEGO RESORTOWEGO PROGRAMU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu poszukuje do pracy asystentów osób niepełnosprawnych lub opiekunów posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu, do świadczenia tzw. opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz osób sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wymagania niezbędne:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023);
 2. osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.
Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

Udzielane wsparcie odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osób zakwalifikowanych do udziału w programie.

Wymagania dodatkowe:

 1. dyspozycyjność
 2. komunikatywność,
 3. umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami.

Miejsce realizacji umowy:

 1. miejsce zamieszkania uczestnika Programu „Opieka wytchnieniowa”

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), ukończone kursy,
 3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych – do pobrania jako załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 4. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

Forma zatrudnienia - umowa zlecenie.

Program będzie realizowany do grudnia 2023 roku.

Wymiar umowy zlecenia – 164 godz..

Wynagrodzenie - zgodnie z Programem „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023 – 1 godz. opieki 40,00 zł brutto (łącznie z kosztami pracodawcy)

Pytania kierować można do Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu osobiście (05-870 Błonie, ul. Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie, pok. 8) lub pod nr telefonu: 22 770 70 44.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie OPS w Błoniu, w kopercie z dopiskiem: dotyczy ogłoszenia o ofercie pracy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023
lub listownie na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

w terminie do 28.09.2023 roku (decyduje data wpływu do OPS w Błoniu).


Program "Opieka 75+" w 2023 roku 27.06.2023 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że Gmina Błonie realizuje w 2023 roku Program "Opieka 75+". Przyznane środki finansowe pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa to kwota: 36134,00 zł. Przewidywany całkowity koszt realizacji tego zadania to kwota 135082,00 zł.

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 27.06.2023 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że Gmina Błonie przystąpiła do realizacji Programu "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023"- moduł II.
Całkowity koszt programu wynosi 25830,00 zł /słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści/.

Program jest finansowany w wysokości:

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez opaski bezpieczeństwa dające dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu, ul. Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie
Kontakt: Pracownicy socjalni – tel. 22 770 70 46 / 22 770 70 51


Usługi opiekie wytchnieniowej 4.05.2023 r.

Gmina Błonie podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

Zadanie finansowane z państwowych funduszy celowych.

Gmina Błonie otrzymała kwotę w wys. 8158,72 złotych na realizację usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania, w tym na koszty obsługi.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, pójść na wizytę do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie itp.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane dla 1 dziecka ze znacznym stopniem niepełnosprawności w okresie kwiecień - grudzień 2023 r. w ilości do 200 godzin dla opiekuna sprawującego nad nim (niepełnosprawnym dzieckiem) bezpośrednią opiekę.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu (22) 770 70 44, (22) 770 70 41.

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.


DODATEK WĘGLOWY 17.08.2022 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu w 2022 roku będzie wypłacał dodatek węglowy dla mieszkańców Gminy Błonie. W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe*, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

*Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego został ustalony rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16.08.2022 r. – Dz. U. z 2022 r. poz. 1712. Poniżej odnośniki do pobrania:

Wnioski można składać:

 1. elektronicznie - wypełniony wniosek zapisany jako plik (np. w formacie .pdf) należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, zapisać na swoim dysku podpisany plik (np. w formacie .pdf) i dopiero ten podpisany plik przesłać jako załącznik przy wykorzystaniu platformy ePUAP na skrzynkę Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu: /opsblonie/SkrytkaESP
 2. papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Błoniu przy ul. Wyszyńskiego 13, pok. nr 6 i 11 w:
  • poniedziałek od godz. 10.00 do 18.00,
  • środę od godz. 08.00 do 16.00,
  • piątek od godz. 08.00 do 16.00.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami:

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożony po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.


OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023 3.08.2022 r.

Od 1 lipca trwa nabór wniosków elektronicznych o zasiłek rodzinny oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Jak złożyć wniosek elektronicznie:

Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski papierowe na świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego

KRYTERIA DOCHODOWE DO ŚWIADCZEŃ NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022:

Zasiłek Rodzinny i dodatki - 674 zł na osobę
lub - 764 zł na osobę gdy w składzie rodziny jest dziecko niepełnosprawne

Fundusz Alimentacyjny - 900 zł na osobę
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE) – 1922 zł na osobę
Specjalny Zasiłek Opiekuńczy – 764 zł na osobę

ŚWIADCZENIA BEZ KRYTERIUM:

Wnioski są przyjmowane w Osrodku Pomocy Społecznej w Błoniu, ul. Wyszyńskiego 13 pok nr 6 w godzinach:

poniedziałek10-18
środa i piątek8-16

W celu zachowania ciągłości wypłaty wnioski należy złożyć do końca sierpnia 2022 r.


Zmiany w udzielaniu świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 6.07.2022 r.

Szanowni Państwo,
Z dniem 01.07.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 08.06.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, na terytorium tego Państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1383).

Jedne z ważniejszych zmian w kontekście świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przedstawiamy poniżej:

Art. 1 pkt. 9

W art. 13 po ust. 1d dodaje się ust. 1e i 1f w brzmieniu:

1e. Wniosek oświadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

1f. Wniosek oświadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania.;

Art. 8.

1. W okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski oświadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r.
Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku oświadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r. – do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Błoniu.

2. Wniosek oświadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.

3. Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostawia się bez rozpoznania.


Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o Świadczenie 500 plus oraz RKO (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy)24.01.2022 r.

Świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) to finansowe wsparcie na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia.

Świadczenia te są niezależne od dochodu rodziny.

Wnioski o świadczenie 500 + oraz RKO można składać tylko elektronicznie, np. przez PUE, czyli Platformę Usług Elektronicznych ZUS

Na stronie internetowej www.zus.pl dostępne są wszelkie informacje i zasady przyznawania świadczeń 500+ i rodzinnego kapitału opiekuńczego

UWAGA:
Osoby, które wcześniej złożyły wnioski o świadczenie 500+ do urzędów miast i gmin za okres świadczeniowy do 31 maja 2022 r., nie muszą składać ich ponownie.

Pomoc w sprawie świadczenia 500+ i RKO:


DODATEK OSŁONOWY w 2022 r. 04.01.2022 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu w 2022 roku będzie wypłacał dodatek osłonowy dla mieszkańców Gminy Błonie.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym >>więcej szczegółów tutaj<<.

Poniżej pomocne odnośniki do pobrania:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu informuje o programie "Posiłek w domu i szkole". 30.11.2021 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu poszukuje osób zainteresowanych zawarciem umowy zlecenia na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi w gminie Błonie. 13.08.2021 r.


OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 27.07.2021 r.

Od 1 lipca trwa nabór wniosków elektronicznych o zasiłek rodzinny oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Jak złożyć wniosek elektronicznie:

Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski papierowe na świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego

KRYTERIA DOCHODOWE DO ŚWIADCZEŃ NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022:

Zasiłek Rodzinny i dodatki - 674 zł na osobę
lub - 764 zł na osobę gdy w składzie rodziny jest dziecko niepełnosprawne

Fundusz Alimentacyjny - 900 zł na osobę
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE) – 1922 zł na osobę
Specjalny Zasiłek Opiekuńczy – 764 zł na osobę

ŚWIADCZENIA BEZ KRYTERIUM:


UWAGA! Zmiany w programie "Dobry Start" (300+)30.06.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegóły tutaj.


Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu przystąpił i realizuje Program „Wspieraj Seniora”. Szczegółowe informacje oraz zasady udzielania pomocy osobom pow. 70 roku życia znajdziecie Państwo w ulotce informacyjnej znajdującej się tutaj. 27.10.2020 r.

Sekcja Świadczeń przypomina iż od października 2020 r. rozpoczął się nowy okres zasiłkowy w Funduszu Alimentacyjnym (aby otrzymać świadczenie za październik należ złożyć wniosek do końca października).
Od listopada 2020r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych, w celu kontynuacji wypłaty świadczeń należy złożyć nowe wnioski. 21.10.2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu poszukuje osób zainteresowanych zawarciem umowy zlecenia na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi w gminie Błonie. 17.07.2020 r.


Przekazujemy poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w epidemii koronawirusa COVID-19. 15.05.2020 r.


Szanowni Państwo 23.03.2020 r.

Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem, w trosce o zdrowie klientów i pracowników wprowadzamy ograniczenia kontaktów osobistych z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu.
W budynku Ośrodka maksymalnie ograniczamy swobodne poruszanie się klientów.

W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP w godzinach pracy OPS.
Wykaz kontaktów dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.
Liczymy na wyrozumiałość mieszkańców.

Wnioski przez internet

Wnioski o zasiłek rodzinny i dodatki, Becikowe, Kosiniakowe, Fundusz alimentacyjny, 500 plus można złożyć elektronicznie wraz ze skanem dokumentów, niezbędnych do przyznania świadczenia. Są dwa sposoby, aby to zrobić: za pośrednictwem banku (wnioski o 500 plus) i portalu Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl lub platformy e-PUAP https://epuap.gov.pl.

Prosimy o zgłaszanie osób samotnych, starszych, potrzebujących pomocy np. w kwestii zrobienia zakupów pod numery telefonów:

22 721-11-31, 22 721-11-07

Sekcja Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu pracuje w trybie wewnętrznym do odwołania. 13.03.2020 r.

Uwaga! Informacja o pomocy na jaką moga liczyć osoby podlegające kwarantannie. 20.03.2020 r.


W obecnej sytuacji sugerujemy również zmianę formy wypłaty z gotówkowej na przelew.
Zmiany można dokonać osobiście lub przez platformę e-Puap.

Instrukcja zmiany przez e-Puap.

itd. kontynuować wg podpowiedzi programu.

Powyższa procedura wymaga posiadania aktywnego Profilu Zaufanego. 12.03.2020 r.


OGŁOSZENIE !!!!

Jeśli zauważyłaś/eś w swoim najbliższym otoczeniu (na klatce schodowej, w altance śmietnikowej, na terenach działkowych itp.)
osobę bezdomną, starszą, zagubioną uprzejmie prosimy o zgłoszenie tego faktu następującym instytucjom:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Wyszyńskiego 13, tel. 22 721 11 31
 2. Straż Miejska w Błoniu,
  Jana Pawła II 2, tel. 22 725 46 46
 3. Komisariat Policji w Błoniu,
  Jana Pawła II 2, tel. 22 725 49 97

Informujemy jednocześnie , że najbliższe schroniska dla osób bezdomnych to:


INFORMACJA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 30.09.2019

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie zapis ustawy o Karcie Dużej Rodziny dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny wszystkim rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu troje dzieci. 16.01.2019

Rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin 12.09.2018