Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu ogłasza zapytanie ofertowe SKO.260.6.2022 dot. świadczenia w 2023 roku SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH dla osób (dzieci) z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi w gm. Błonie w miejscu ich zamieszkania. 07.12.2022 r.
Załączniki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu ogłasza zapytanie ofertowe SKO.260.5.2022 na dostawy artykułów biurowych w 2023 roku. 30.11.2022 r.
Załączniki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu ogłasza zapytanie ofertowe SKO.260.4.2022 dot. dostaw w 2023 roku materiałów eksploatacyjnych (tonery). 24.11.2022 r.


DODATEK WĘGLOWY 17.08.2022 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu w 2022 roku będzie wypłacał dodatek węglowy dla mieszkańców Gminy Błonie. W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe*, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

*Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego został ustalony rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16.08.2022 r. – Dz. U. z 2022 r. poz. 1712. Poniżej odnośniki do pobrania:

Wnioski można składać:

 1. elektronicznie - wypełniony wniosek zapisany jako plik (np. w formacie .pdf) należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, zapisać na swoim dysku podpisany plik (np. w formacie .pdf) i dopiero ten podpisany plik przesłać jako załącznik przy wykorzystaniu platformy ePUAP na skrzynkę Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu: /opsblonie/SkrytkaESP
 2. papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Błoniu przy ul. Wyszyńskiego 13, pok. nr 6 i 11 w:
  • poniedziałek od godz. 10.00 do 18.00,
  • środę od godz. 08.00 do 16.00,
  • piątek od godz. 08.00 do 16.00.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami:

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożony po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.


OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023 3.08.2022 r.

Od 1 lipca trwa nabór wniosków elektronicznych o zasiłek rodzinny oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Jak złożyć wniosek elektronicznie:

Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski papierowe na świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego

KRYTERIA DOCHODOWE DO ŚWIADCZEŃ NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022:

Zasiłek Rodzinny i dodatki - 674 zł na osobę
lub - 764 zł na osobę gdy w składzie rodziny jest dziecko niepełnosprawne

Fundusz Alimentacyjny - 900 zł na osobę
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE) – 1922 zł na osobę
Specjalny Zasiłek Opiekuńczy – 764 zł na osobę

ŚWIADCZENIA BEZ KRYTERIUM:

Wnioski są przyjmowane w Osrodku Pomocy Społecznej w Błoniu, ul. Wyszyńskiego 13 pok nr 6 w godzinach:

poniedziałek10-18
środa i piątek8-16

W celu zachowania ciągłości wypłaty wnioski należy złożyć do końca sierpnia 2022 r.


Zmiany w udzielaniu świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 6.07.2022 r.

Szanowni Państwo,
Z dniem 01.07.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 08.06.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, na terytorium tego Państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1383).

Jedne z ważniejszych zmian w kontekście świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przedstawiamy poniżej:

Art. 1 pkt. 9

W art. 13 po ust. 1d dodaje się ust. 1e i 1f w brzmieniu:

1e. Wniosek oświadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

1f. Wniosek oświadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania.;

Art. 8.

1. W okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski oświadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r.
Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku oświadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r. – do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Błoniu.

2. Wniosek oświadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.

3. Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostawia się bez rozpoznania.


Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o Świadczenie 500 plus oraz RKO (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy)24.01.2022 r.

Świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) to finansowe wsparcie na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia.

Świadczenia te są niezależne od dochodu rodziny.

Wnioski o świadczenie 500 + oraz RKO można składać tylko elektronicznie, np. przez PUE, czyli Platformę Usług Elektronicznych ZUS

Na stronie internetowej www.zus.pl dostępne są wszelkie informacje i zasady przyznawania świadczeń 500+ i rodzinnego kapitału opiekuńczego

UWAGA:
Osoby, które wcześniej złożyły wnioski o świadczenie 500+ do urzędów miast i gmin za okres świadczeniowy do 31 maja 2022 r., nie muszą składać ich ponownie.

Pomoc w sprawie świadczenia 500+ i RKO:


DODATEK OSŁONOWY w 2022 r. 04.01.2022 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu w 2022 roku będzie wypłacał dodatek osłonowy dla mieszkańców Gminy Błonie.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym >>więcej szczegółów tutaj<<.

Poniżej pomocne odnośniki do pobrania:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu informuje o programie "Posiłek w domu i szkole". 30.11.2021 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu poszukuje osób zainteresowanych zawarciem umowy zlecenia na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi w gminie Błonie. 13.08.2021 r.


OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 27.07.2021 r.

Od 1 lipca trwa nabór wniosków elektronicznych o zasiłek rodzinny oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Jak złożyć wniosek elektronicznie:

Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski papierowe na świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego

KRYTERIA DOCHODOWE DO ŚWIADCZEŃ NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022:

Zasiłek Rodzinny i dodatki - 674 zł na osobę
lub - 764 zł na osobę gdy w składzie rodziny jest dziecko niepełnosprawne

Fundusz Alimentacyjny - 900 zł na osobę
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE) – 1922 zł na osobę
Specjalny Zasiłek Opiekuńczy – 764 zł na osobę

ŚWIADCZENIA BEZ KRYTERIUM:


UWAGA! Zmiany w programie "Dobry Start" (300+)30.06.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegóły tutaj.


Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu przystąpił i realizuje Program „Wspieraj Seniora”. Szczegółowe informacje oraz zasady udzielania pomocy osobom pow. 70 roku życia znajdziecie Państwo w ulotce informacyjnej znajdującej się tutaj. 27.10.2020 r.

Sekcja Świadczeń przypomina iż od października 2020 r. rozpoczął się nowy okres zasiłkowy w Funduszu Alimentacyjnym (aby otrzymać świadczenie za październik należ złożyć wniosek do końca października).
Od listopada 2020r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych, w celu kontynuacji wypłaty świadczeń należy złożyć nowe wnioski. 21.10.2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu poszukuje osób zainteresowanych zawarciem umowy zlecenia na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi w gminie Błonie. 17.07.2020 r.


Przekazujemy poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w epidemii koronawirusa COVID-19. 15.05.2020 r.


Szanowni Państwo 23.03.2020 r.

Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem, w trosce o zdrowie klientów i pracowników wprowadzamy ograniczenia kontaktów osobistych z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu.
W budynku Ośrodka maksymalnie ograniczamy swobodne poruszanie się klientów.

W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP w godzinach pracy OPS.
Wykaz kontaktów dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.
Liczymy na wyrozumiałość mieszkańców.

Wnioski przez internet

Wnioski o zasiłek rodzinny i dodatki, Becikowe, Kosiniakowe, Fundusz alimentacyjny, 500 plus można złożyć elektronicznie wraz ze skanem dokumentów, niezbędnych do przyznania świadczenia. Są dwa sposoby, aby to zrobić: za pośrednictwem banku (wnioski o 500 plus) i portalu Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl lub platformy e-PUAP https://epuap.gov.pl.

Prosimy o zgłaszanie osób samotnych, starszych, potrzebujących pomocy np. w kwestii zrobienia zakupów pod numery telefonów:

22 721-11-31, 22 721-11-07

Sekcja Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu pracuje w trybie wewnętrznym do odwołania. 13.03.2020 r.

Uwaga! Informacja o pomocy na jaką moga liczyć osoby podlegające kwarantannie. 20.03.2020 r.


W obecnej sytuacji sugerujemy również zmianę formy wypłaty z gotówkowej na przelew.
Zmiany można dokonać osobiście lub przez platformę e-Puap.

Instrukcja zmiany przez e-Puap.

itd. kontynuować wg podpowiedzi programu.

Powyższa procedura wymaga posiadania aktywnego Profilu Zaufanego. 12.03.2020 r.


OGŁOSZENIE !!!!

Jeśli zauważyłaś/eś w swoim najbliższym otoczeniu (na klatce schodowej, w altance śmietnikowej, na terenach działkowych itp.)
osobę bezdomną, starszą, zagubioną uprzejmie prosimy o zgłoszenie tego faktu następującym instytucjom:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Wyszyńskiego 13, tel. 22 721 11 31
 2. Straż Miejska w Błoniu,
  Jana Pawła II 2, tel. 22 725 46 46
 3. Komisariat Policji w Błoniu,
  Jana Pawła II 2, tel. 22 725 49 97

Informujemy jednocześnie , że najbliższe schroniska dla osób bezdomnych to:


INFORMACJA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 30.09.2019

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie zapis ustawy o Karcie Dużej Rodziny dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny wszystkim rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu troje dzieci. 16.01.2019

Rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin 12.09.2018