Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

Kryteria przyznawania świadczeń

Świadczenia obwarowane kryterium dochodowym

zasiłek rodzinny i dodatki 674 zł lub 764 zł* na osobę
fundusz alimentacyjny 900 zł na osobę
jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka (becikowe)
1922 zł na osobę
specjalny zasiłek opiekuńczy 764 zł na osobę

*gdy jest dziecko niepełnosprawne w składzie rodziny

Świadczenia bez kryterium dochodowego

Świadczenia rodzinne oraz fudnusz alimentacyjny przyznawane są w oparciu o dochody z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, jednakże z uwzględnieniem sytuacji bieżącej.

Oznacza to, iż istnieje w ustawach pojęcie Dochodu uzyskanego i utraconego i należy pamiętać aby w trakcie trwania okresu zasiłkowego zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące dochodu.

Niezastosowanie się do powyższego może skutkować nienależnie pobranymi świadczeniami i koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami.

24-05-2022 r.